Et barn har hundre språk!

Trollskogen barnehage er inspirert av en filosofi som oppstod i Italia, nærmere bestemt Reggio Emilia. Denne filosofien bygger på et helhetssyn på barn og hvordan barn lærer. Et barn er intelligent helt fra starten, og har en iboende trang til å utforske miljøet og materialene omkring seg. Barnehagen må legge til rette for at barna får mulighet til dette. Som voksen skal man støtte barnet i oppdagelsen av sine egne skjulte evner.

Pedagogisk dokumentasjon har vært brukt i Reggio Emilia de siste 30 årene, både som et grunnlag for videreutdanning, for samarbeid og for vurdering av virksomheten. Observasjoner av barns arbeid og uttrykk, gjør oss bedre i stand til å planlegge og legge til rette gode læringssituasjoner.Gjennom bilder/ fotografier, tekst og utstilling, skal barnas arbeid synliggjøres og barna vises fram som rike, kompetente og aktivt kunnskapssøkende mennesker.
Dokumentasjonen skal så danne grunnlag for barns videre utforskning, og for de voksnes refleksjoner og diskusjoner

Veldig kort ønsker vi at:
•Barnet sikres en allsidg personlighetsutvikling
•Barnets selvfølelse styrkes (må ikke forveksles med selvhevdelse)
•Barna må få bruke fantasien sin
•Barna må få forske, undersøke, stille spørsmål og skape
•Barna må få uttrykke seg med alle sine 100 språk.